Bnews.kz

Есепті жүктеу:
Сайттағы көру саны
Сайттағы көру саны (page view) - бір тәулік ішінде сайттағы нақты парақшаның жалпы көрілген саны.
Бірегей кірушілер саны
Бірегей қолданушы (concurrent, unique visitor) - белгілі бір уақыт ішінде (әдетте тәулік ішінде) сайтқа кірген адам. Егер тура сол уақыт көлемінде бұл қолданушы тағы да сайтқа кіретін болса, ол бірегей болып есептелмейді.
Траффик көздері
Траффик көзі (traffic source) - сайтқа кірушілердің қай арналар арқылы кіргендігін көрсетеді. olshem.kz сайтында келесі траффик көздері көрсетіледі: әлеуметтік желілер, іздеу жүйелері, ішкі сілтемелер, тікелей сайтқа өту.
Геодеректер
Геодеректер (location) - сайтқа кірген қолданушылардың орналасқан жерін анықтау.


Өлшеуіш
Chartbeat
Техникалық колдау
Группа компаний IT-Center
АҚШ елшілігі осы сайтта жарияланған ақпараттың өзекті, дұрыс, толық болуы үшін жауапкершілік көтермейді.